ЮИДП ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ В ГОРСКИЯ СЕКТОР

На 02.10.2023 г. по заповед на Министъра на земеделието, храните и горите от 2019 г., в заседателната зала на централно управление на “Югоизточното държавно предприятие” ДП гр. Сливен, се проведе консултация с представители на браншови организации в горския сектор по чл.215 от ЗГ и представители на други организации на ползватели на дървесина. Тема на събитието бе обсъждане на политиките и практиките при възлагане изпълнението на дейности и ползване на дървесина в горските територии – държавна собственост в териториалния обхват на ЮИДП за 2024 година. На срещата присъстваха представители на сдружения, фирми, извършващи ползвания в горите, както и на големите дървопреработвателни предприятия в региона. Дискусията бе открита от инж. Станимир Сотиров, заместник-директор на ЮИДП-Сливен, който подчерта, че браншовите организации са важен партньор на предприятието и е от съществено значение да се търси диалог и да се работи в сътрудничество. В своето обръщение инж. Сотиров заяви, че обявяването на новите тръжни процедури за дървесина ще бъде при възможно най-близки до пазарните цени. Той представи пред присъстващите и ориентировъчните годишни количества дървесина за 2024 г., които се планират за ползване. Всеки от присъстващите представители на браншовите организации сподели своите опасения и проблеми, пред които са изправени, и обсъдиха начините за справяне с тях с помощ на държавата. Бяха откроени проблемите, свързани с лошото състояние на някои от пътищата до обектите, както и предлагането на дървесина на пазара от други държави. В рамките на дискусията бяха обсъдени и въпросите за механизация на добива и прираста в горите. От срещата бе изготвен протокол, който ще бъде публикуван на сайта на ЮИДП за публичен достъп.