ЮИДП-Сливен стартира мощабен проект

Встъпителна конференция по проект BG16M1OP002-3.035-0005 „Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване на територията на Югоизточно държавно предприятие Сливен“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз“ се проведе на 6 юли, в сградата на ЮИДП Сливен. В конференцията взеха участие инж. Димчо Радев – директор на ЮИДП Сливен, инж. Златка Азманова – заместник-директор на ЮИДП Сливен и експерти по проекта от “Магистериум” ООД. В своето обръщение инж. Радев подчерта необходимостта от реализирането на този проект, като не пропусна да отбележи огромното му значение за опазването на горските природни местообитания и подпомагането на екосистемите, както и съхраняването на биоразнообразието на територията на предприятието. Директорът акцентира и върху ролята на Оперативна програма „Околна среда 2014–2020 г.“ и Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз за реализирането на този проект. Той заяви, че чрез изпълнението на проекта ще се осигури опазване на естественото биоразнообразие, ще се повиши адаптацията и устойчивостта на горските екосистеми към промените в климата, както и потенциала им за усвояване на емисии от парникови газове. Инж. Цветомир Калчев, ръководител на проекта, даде повече яснота относно основните данни, спецификата по отделните дейности и очакваните резултати. В представянето беше включена подробна информация за стойността и сроковете за изпълнение, както и за особеностите по всяка една от отделните дейностите: 1. Спомагателни дейности. 2. Изпълнение на горскостопански планове и/или други програмни/планови документи. 3. Популяризиране на залесителните мероприятия. 4. Организация и управление, подготовка на обществени поръчки, мерки за информация и комуникация. С проектното предложение ще се реализират лесокултурни мероприятия, включващи почистване и почвоподготовка, залесяване, попълване и отглеждане на горски култури, поддържане на семепроизводствени градини, семесъбиране и дейности в разсадниците, възстановяване на огради на разсадници, реализиране на ремонтни дейности, закупуване на горско-стопанска техника и др. За успешното реализиране на проекта ще бъдат приложени специални лесовъдски практика за отглеждане на млади насаждение и подпомагане на естественото възобновяване на горите на територията на „Югоизточно държавно предприятие“ ДП – Сливен. В рамките на проекта се предвижда залесяване на до 151,2 ха и попълване на площи до 148,4 ха от територията на предприятието, както и дейности, съпътстващи и подпомагащи основната цел на проекта. Дейностите по проекта ще се реализират на територията на 42 бр. защитени зони по директивите за местообитания и директивите за птици. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 9 999 999,85 лв., осигурени от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирани от Европейски фонд за регионално развитие на Европейския съюз. В рамките на деня започна серия от обучения по проекта, които ще обхванат всички структури на ЮИДП Сливен, участващи в изпълнението на дейностите. Всички дейности по проекта се изпълняват в срок, като се очаква да приключат до края на настоящата календарна година.