Заарландски метод за отглеждане на дървесина

Завърши първият етап от сечите за производство на висококачествена дървесина, отгледана съгласно т.нар. Заарландски метод в рамките на проект, финансиран от ЕС, LIFE 18/NAT/BG/001051 „Мерки за опазване на малкия креслив орел и неговите местообитания в България“. Добивът на дървесина е съгласно изпълнение на договор между ЮИДП и фирма „Би енд Би партнерс“ ООД и обхваща територии на ДГС „Звездец“, ДГС „Кости“, ДГС „Малко Търново“, ДЛС „Граматиково“. Една от дългосрочните задачи, които са заложени като резултат от изпълнението на този договор цели дългосрочното опазване на гнездящата популация на малкия креслив орел, част от чиито естествени местообитания са в районите на югоизточна Странджа планина. Заарландският метод като иновативна лесовъдска практика за отглеждане на висококачествена дървесина, вече успешно се прилага на територията на ЮИДП върху 1275 дка гори. При него се осъществява баланс между производителните и защитните функции на горите и се залага на индивидуалния подход за отглеждане на всяко дърво. Горите на Странджа планина, върху които се прилага тази лесовъдска практика са съставени от широколистни видове – главно бук и дъб. Важен и необходим резултат, който се постига при прилагането на Заарландския метод е намаляване на безпокойствието сред горските животински видове, което допринася за успешно възпроизвеждане на малкия креслив орел и подобряване на местообитанията му. Дейностите, които се изпълняват са част от проект по програма LIFE на Европейския съюз.