Заарландски метод за отглеждане на дървесина на територията на Странджански държавни горски стопанства

В края на 2021г. приключи следващият договор за провеждане на система от сечи за производство на висококачествена дървесина, извършени по т.нар. Заарландски метод в рамките на проект, финансиран от ЕС, LIFE 18/NAT/BG/001051 „Мерки за опазване на малкия креслив орел и неговите местообитания в България“. Мероприятията са извършени в изпълнение на договор за 2021г. между Югоизточно държавно предприятие и фирма „Би енд Би партнерс“ ООД и обхваща територии на ДГС „Звездец“, ДГС „Кости“, ДГС „Малко Търново“, ДЛС „Граматиково“. При този метод на отглеждане, на гората беше приложена природосъобразна система за индивидуално производство на висококачествена дървесина в горски територии, държавна собственост, стопанисвани от ЮИДП, която е съвместима с опазването на горските местообитания от Натура 2000. Метода има много предимства, свързани от една страна с устойчивия подход за добив на висококачествена дървесина, като се влагат малко средства при високи екологични стандарти за опазване на природата, а от друга страна спомага за запазване на биоразнообразието в горите, защото не вреди на местообитанията на редките животински и растителни видове. В резултат на проучвания е установено, че по-голям брой двойки на малкия креслив орел се възпроизвеждат успешно и отглеждат малките си в гори с по-голям диаметър на дърветата в близост до гнездата, освен това броят на гнездата на единица площ се увеличава с нарастване на диаметъра и височината на дърветата. Заарландският метод като иновативна лесовъдска практика се прилага на територията на ЮИДП върху горски територии в странджанските териториални поделения, тъй като те са съставени от широколистни видове – главно бук и дъб, а естествените местообитания на малкия креслив орел са в районите на югоизточна Странджа планина. Териториите, които са обхванати от приключилият договор между „Би енд би партнърс“ ООД и ЮИДП за 2021г. са за 1547 дка млади гори, разпределени между петте държавни горски и ловни стопанства Малко Търново, Звездец, Кости, Граматиково и Царево. Дейностите, които се изпълняват са част от проект по програма LIFE на Европейския съюз.