Заарландски метод за отглеждане на дървесина в горите на Странджа планина

В края на 2022г. приключиха дейностите по поредния договор за прилагане на природосъобразна система за индивидуално производство на висококачествена дървесина в насаждения - горски територии, стопанисвани от бургаски горски стопанства – общо 1134 дка млади гори. Тази иновативна система е наречена Заарландски метод и дейностите се провеждат съгласно изискванията, заложени за изпълнение на проект, финансиран от ЕС, LIFE 18/NAT/BG/001051 „Мерки за опазване на малкия креслив орел и неговите местообитания в България“. Договорените услуги за природосъобразни сечи се изпълняват от фирмата изпълнител „Би енд Би Партнерс“ ООД върху млади дъбови гори от държавен горски фон, стопанисвани от ДГС „Звездец“, ДГС „Кости“, ДГС „Малко Търново“, ДГС „Царево“ и ДЛС „Граматиково“. При този метод на отглеждане на горите, се добива висококачествена дървесина, като се спазват високо екологични стандарти за опазване на природата. Целта е запазване на биоразнообразието в горите и опазване на местообитанията на редките животински видове. Установено е, че по-голям брой двойки на малкия креслив орел се възпроизвеждат успешно и отглеждат малките си в гори с по-голям диаметър на дърветата в близост до гнездата. Освен това, броят на гнездата на единица площ се увеличава с нарастване на диаметъра и височината на дърветата. Горите, стопанисвани от странджанските горски поделения, са съставени от широколистни дървесни видове – главно бук и дъб, затова част от естествените местообитания на малкия креслив орел са главно в районите на югоизточна Странджа планина. Дейностите по приключилия договор с „Би енд Би Партнърс“ ООД се провеждат от 2020 година - от започването на работата по проект „Мерки за опазване на малкия креслив орел и неговите местообитания в България“. Независимо, че вече са изпълнени минималните заложени изисквания, работата по прилагане на Заарландския метод ще продължи до края на проекта – 2024 година, заради природосъобразния начин на добиване на дървесина.