Заключителна пресконференция на ЮИДП по ОПОС

Във връзка приключването на проект BG16M1OP002-3.035-0005 „Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване на територията на Югоизточно държавно предприятие Сливен“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз“, ще се проведат заключителна пресконференция и официална церемония по закриване. Събитията ще се състоят съответно в конферентната зала на „Югоизточно държавно предприятие“ ДП – Сливен на 21 декември от 10.30 часа и в държавен горски разсадник с. Ветрен, на територията на ДГС Мъглиж на 21 декември от 13:30 ч. Благодарение на успешното реализиране на проекта е подпомогнато подобряването на природозащитното състояние на горски природни местообитания и екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез извършване на лесокултурни мероприятия, включващи почистване и почвоподготовка, залесяване, попълване и отглеждане на горски култури, поддържане на семепроизводствени градини, семесъбиране и дейности в разсадниците, както и прилагане на лесовъдски практики при отглеждане на млади насаждение и подпомагане на естественото възобновяване на горите на територията на „Югоизточно държавно предприятие“ ДП гр. Сливен. Изпълнението беше реализирано на територията на 42 бр. защитени зони по директивите за местообитания и директивите за птици. В рамките на проекта са залесени до 151,2 ха и попълнени площи до 149,3 ха от територията на ЮИДП ДП Сливен. Възстановени са 6 бр. огради на разсадници и са ремонтирани две складови помещения. Доставени са 2 бр. трактори с 40 к.с., 8бр. трактори с 115 к.с., както и инвентар за тях; 4 бр. мини челни товарача с оборудване; една машина за контейнерни фиданки (хомогенизатор); една машина за пълнене на субстрат; 2 000 бр. форми за разсад; 2 бр. моторни превозни средства за превоз на фиданки, 2 бр. поливни системи и др. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 9 802 369, 13 лв., от които 8 332 013, 76 лв. от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и 1 470 355, 37 лв. по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие” на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“