Залесяване 2019 г.

Във връзка с предстоящото откриване на Седмица на гората – 2019 г. служители на ДГС Ново Паничарево и ДГС Кости направиха съвместна акция по залесяване на 3500 бр. фиданки от черен бор на територията на ТП „ДГС Ново Паничарево“ в отдели 211 „б“ и 211 „е“ на обща площ от 10 дка. Цел на залесяване е възстановяване на изредени гори и култури и на гори, пострадали от биотични и абиотични въздействия намиращи се във вододайната зона на язовир Ясна поляна.