Започва разработването на Регионална програма за полезащитни горски пояси в североизтока

Регионална програма за полезащитните горски пояси ще бъде възложена за разработване от Изпълнителна агенция по горите, съдействие за което ще бъде осигурено от водещи експерти в тази сфера. Това стана ясно на проведената трета изнесена среща на екипа за управление на проект "Земите и горите на орела". Изработването на документа ще се финансира от проекта, като изготвянето му е утвърдено от Европейската комисия и изпълнителния директор на горската агенция. Програмата е за срок от 10 години и предвижда изграждането на полезащитни горски пояси на територията на Североизточно държавно предприятие. Потребността от разработването на дългосрочна програма е проблемът със съхненето на емблематичните горски територии. Регионалната програма няма нормативен характер, но ще подпомогне цялостното справяне с основните проблеми пред полезащитните горски пояси, свързани със здравословното им състояние, възстановяване на увредени такива, решаване на проблема с реалните граници на част от тях, провеждането на необходимите допълнителни научно-приложни изследвания. Освен, че представляват емблематични горски територии с важно значение, те са и неоценими горски хабитати за развитие и убежище на множество ценни животински видове, осигуряват места за почивка на мигриращи видове, категорични са горските експерти и орнитолозите от БДЗП, който е партньор на горските структури по проекта. В рамките на изнесената среща се проведе седмо заседание на надзорния комитет по проект "Земите и горите на орела" (LIFE18 NAT/BG/001051), който е продължение на проект „Горите на орела“, успешно приключил през 2019 г.  Основната му цел е дългосрочно опазване популацията на малкия креслив орел чрез защита и устойчиво управление на гнездовите и хранителни местообитания на вида, както и създаване на нови такива.