Телефони за неприсъствено обслужване, справки и информация за граждани:
0889300690 - Диана Стефанова
0886860587 - Радослава Алексиева