Процедури до 17.06.2016

Поделение Описание Дата Документи
352 ДГС Бургас „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И БАЛАНС НА 24 БР. ЗИМНИ ГУМИ И 8 БР. ВСЕСЕЗОННИ ГУМИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП „ДГС – БУРГАС И РЕМОНТ НА ГУМИТЕ”. 21.12.2015
Обявление за приключване на договор.PDF /13.03.2017/
351 Централно Управление „Избор на регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие за одит и заверка на годишен финансов отчет за 2015 година на „Югоизточно държавно предприятие” ДП, съставен съгласно международните стандарти за финансово отчитане 21.12.2015


350 Централно Управление „Избор на финансови или кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции за предоставяне на финансови услуги за нуждите на ЦУ на ЮИДП – Сливен и териториалните му поделения” 18.12.2015
349 ДГС Стара река : „Избор на изпълнител за почистване на автомобили собственост на ТП „Държавно горско стопанство Стара река “ за срок от 1 година. 11.12.2015
348 ДГС Стара река „ИЗБОР НА ИНТЕРНЕТ ДОСТАВЧИК ЗА НУЖДИТЕ НА ДГС СТАРА РЕКА” за срок от 1 година 11.12.2015
347 ДГС Стара река Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за автомобилите, собственост на ТП „ДГС СТАРА РЕКА" с прогнозна стойност 2500 лв. за срок от 1 година. 11.12.2015
346 ДГС Стара река Техническо обслужване на МПС, включващо основен и текущ ремонт и профилактика на МПС, Доставка на резервни части/оригинални или алтернативни/ по заявка на възложителя за автомобилите собственост на ТП ДГС Стара река 11.12.2015
345 ДГС Котел "ДОСТАВКА, МОНТАЖ И БАЛАНС НА ГУМИ И ДЖАНТИ ЗА АВТОМОБИЛИТЕ, СОБСТВЕНОСТ НА ТП" ДГС Котел" 09.12.2015

344 ДГС Ивайловград „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на резервни части, гуми и консумативи за МПС, собственост на ТП „ДГС Ивайловград”по обособени позиции за срок от 12 месеца” 09.12.2015
343 ДГС Ивайловград „Избор на изпълнител за извършване на годишни технически прегледи на автомобили, собственост на ТП” ДГС Ивайловград“. 09.12.2015
342 ДГС Елхово „Годишни технически прегледи на МПС – 15 /петнадесет/ броя, собственост на „ЮИДП” ДП – Сливен, стопанисвани от ТП „ДГС ЕЛХОВО” по обособени позиции: Позиция №1: Годишни технически прегледи на МПС – 12 /дванадесет/ броя, от тях 3бр. товарни автомобила 04.12.2015

341 Централно Управление „Избор на финансови или кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции за предоставяне на финансови услуги за нуждите на ЦУ на ЮИДП – Сливен и териториалните му поделения” 04.12.2015


340 ДГС Стара Загора Информация плащания ДГС СТАРА ЗАГОРА 03.12.2015339 Централно Управление „Доставка чрез покупка на 6 (шест) броя нови и неупотребявани високопроходими автомобила 4х4, за нуждите на “Югоизточно държавно предприятие” ДП, гр. Сливен 03.12.2015338 ДЛС Тополовград „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ГОДИШНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ /ВКЛ. ГТП НА ГАЗОВИ И МЕТАНОВИ УРЕДБИ/ НА АВТОМОБИЛИ СОБСТВЕНОСТ НА ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ТОПОЛОВГРАД" 02.12.2015

337 ДЛС Тополовград „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА АВТОМОБИЛИ СОБСТВЕНОСТ НА ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ТОПОЛОВГРАД" 02.12.2015


336 Централно Управление Абонаментно обслужване, техническа поддръжка и периодична актуализация на счетоводен софтуер „Ривал”, за нуждите на ЮИДП - Сливен – централно управление и тридесет и две териториалните поделения. 30.11.2015


335 ДГС Казанлък „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2015 г. на служителите на ТП „ДГС Казанлък”, предвидени в „Наредба № 3/28.02.1987 год. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците” 27.11.2015

334 ДГС Сливен „Доставка чрез покупка и монтаж на ДМА - противопожарно оборудване на 1 брой лекотоварен високопроходим автомобил за нуждите на ТП ДГС Сливен" 27.11.2015


333 ДГС Бургас „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на работниците и служителите на ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-БУРГАС” за 2015 год 27.11.2015