Процедури до 17.06.2016

Поделение Описание Дата Документи
332 ДГС Карнобат "Избор на фирма извършваща геодезическо заснемане на стабилизиран горски камионен път, преминаващ през отдели/подотдели: 200,193,192,194,195,196,197,201 на територията на ТП ДГС Карнобат с приблизителна дължина 6000м. при минимална широчина на пътя 26.11.2015


331 ДГС Малко Търново Информация плащания ДГС Малко Търново 24.11.2015
330 ДГС Царево „Техническо обслужване на МПС, включващо: основен и текущ ремонт и профилактика на МПС; годишни технически прегледи на МПС, собственост на „ЮИДП" ДП Сливен, стопанисвани от ТП „ДГС Царево, по обособени позиции, за срок от 12 месеца 23.11.2015Информация по чл. 42, ал. 2, т. 1 от ЗОП за прекратяване на договор за ОП № 1.PDF /26.09.2016/
инфо изпълнен д-р ОП 2.PDF /01.12.2016/
329 ДЛС Граматиково „Извършване на задължителни периодични медицински прегледи и изследвания на работниците и служителите в ТП”Държавно ловно стопанство Граматиково” 20.11.2015

328 Централно Управление Доставка, чрез покупка на едногодишни семенищни фиданки за залесяване на територията на „Югоизточно държавно предприятие” гр.Сливен 17.11.2015327 ДГС Елхово Годишни технически прегледи на МПС – 15 /петнадесет/ броя, собственост на „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – Сливен, стопанисвани от ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЕЛХОВО” 17.11.2015326 ДГС Елхово ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА «ЮИДП» ДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО «ЕЛХОВО» ГР. ЕЛХОВО. 17.11.2015325 ДГС Бургас „Извършване геодезическо заснемане на стабилизиран горски автомобилен път „Песъклъка – втора част” – III степен, четвърта категория, находящ се в землището на с. Габър, Община Созопол, в отдели 109 до 111; 118 до 121 на територията на „Югоизточно държавно 17.11.2015


324 ДГС Стара Загора „Механизирани услуги за производство на земеделски култури""ТП ДГС Стара Загора 13.11.2015
323 ДГС Стара Загора "Доставка чрез закупуване, монтаж и гаранционна подръжка на климатици за нуждите на ТП ДГС Стара Загора" 13.11.2015
322 ДГС Кости „Годишен технически преглед на 9 броя сухопътни моторни превозни средства, стопанисвани от ТП „ДГС Кости" 10.11.2015

321 ДГС Казанлък „Доставка чрез покупка, инсталация и услуги по абонаметно обслужване/поддръжка и пренос на данни/ на GPS устройства за служебните автомобили на ТП на ДГС Казанлък“ 09.11.2015

320 ДГС Казанлък „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2015 г. на служителите на ТП „ДГС Казанлък”, предвидени в „Наредба № 3/28.02.1987 год. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците” 09.11.2015

319 ДГС Карнобат " Доставка чрез покупка на 1 /един/ брой употребяван автомобил с висока проходимост за нуждите на ТП "ДГС Карнобат" 05.11.2015

318 ДГС Чирпан „Доставка чрез покупка на фуражи – пшеница, количество 4000кг, за подхранване на дивеча на територията на ДУ „Каваклийка" при ТП ДГС Чирпан". 03.11.2015

317 ДЛС Мазалат "Избор на интернет доставчик за нуждите на ТП ДЛС "Мазалат" 03.11.2015316 ДГС Средец „Периодична доставка чрез закупуване и монтаж на офис техника „компютри, преносими компютри, сървъри, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и др.“ за нуждите на ТП ДГС Средец. 02.11.2015
315 ДГС Средец ДОСТАВКА, МОНТАЖ И БАЛАНС НА ГУМИ И ДЖАНТИ ЗА АВТОМОБИЛИТЕ, СОБСТВЕНОСТ НА ТП „ДГС Средец” 28.10.2015
314 ДГС Кости „Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за автомобилите, собственост на ТП „ДГС Кости" 28.10.2015
313 ДГС Казанлък „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2015 г. на служителите на ТП „ДГС Казанлък”, предвидени в „Наредба № 3 / 28.02.1987 год. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и Наредба №3 от 25.01 26.10.2015