Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4683 ДГС Кости 12.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
70 куб.м. 10 куб.м. 0 куб.м. 1020 куб.м. 325 куб.м. 5 куб.м. 1430 куб.м.
чб, бб, дб, цр, избк, гбр, трп, мжд, кгбр
2003 Процедури за добив на дървесина 33,616.88 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обект с № 2003 (подотдели: 16:у; 91: е, л; 92: в, л), от ЛФ-2020 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
4682 ДГС Звездец 14.10.2020 Събиране на оферти с обява 400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изработка и доставка на бланки и формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други необходими бланки по задание за нуждите на ТП „ДГС - Звездец” Виж пълна информация
4681 ДЛС Мазалат 13.10.2020 2053 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 49,023.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услуга: залесяване и отглеждане на горски култури. Обект 2053 на 13.10.2020 год. Виж пълна информация
4680 ДГС Тича 09.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
41 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 41 куб.м.
бк, дб
2029 Процедури за продажба на дървесина 6,500.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад на територията на ТП"ДГС Тича", обект №2029 Виж пълна информация
4679 ДГС Тича 09.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
94 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 94 куб.м.
бк, дб
2028 Процедури за продажба на дървесина 11,715.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад на територията на ТП "ДГС Тича", обект №2028 Виж пълна информация
4678 ДГС Тича 09.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
62 куб.м. 0 куб.м. 9 куб.м. 199 куб.м. 162 куб.м. 36 куб.м. 468 куб.м.
здб, бк, яв, гбр
2027 Процедури за продажба на дървесина 23,155.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.2от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Тича”. Виж пълна информация
4677 ДГС Карнобат 12.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 471 куб.м. 706 куб.м. 0 куб.м. 1177 куб.м.
шир
2018 Процедури за добив на дървесина 27,659.50 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект № 2018, подотдели 307 "б", 313 "ж","з", 319 "в", 320"д", 405 "б""д" находящ се на територията на ТП "ДГС Карнобат", ОГТ Виж пълна информация
4676 ДЛС Тополовград 09.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
247 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 247 куб.м.
чб
2032 и 2033 Процедури за продажба на дървесина 21,061.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад на територията на ТП"ДЛС Тополовград", обект №2032 и обект №2033 Виж пълна информация
4675 ДЛС Тополовград 09.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 38 куб.м. 0 куб.м. 38 куб.м.
ак
2031 Процедури за добив на дървесина 798.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад в обект №2031 от ЛФ-2020 г., находящ се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДЛС Тополовград” Виж пълна информация
4674 ДГС Малко Търново 29.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
110.20 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 110.20 куб.м.
дб
2002-10 Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 23,506.90 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добита дървесина от склад Виж пълна информация
4673 ДГС Айтос 29.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
73.23 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 73.23 куб.м.
чб,бб
2038-01 Процедури за продажба на дървесина 5,931.63 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на дървесина чрез Договаряне на 29.09.2020г. Виж пълна информация
4672 ДЛС Тополовград 24.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
21 куб.м. 146 куб.м. 5 куб.м. 0 куб.м. 271 куб.м. 0 куб.м. 443 куб.м.
чб
2030 Процедури за добив на дървесина 11,075.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив - сеч и извоз на дървесина до временен склад в обект 2030, 371-з, 371-к, 372-г и 372-ж по чл.27 Виж пълна информация
4671 ДГС Айтос 15.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 35 куб.м. 52 куб.м. 0 куб.м. 91 куб.м.
цр,бл
2046 Процедури за добив на дървесина 1,886.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване от ТП ДГС Айтос на дейностите-сеч,извоз,сортиране и рамп. на маркир.д-на от Обект 2046. Виж пълна информация
4670 ДГС Айтос 15.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
48 куб.м. 0 куб.м. 1 куб.м. 65 куб.м. 95 куб.м. 47 куб.м. 255 куб.м.
здб,цр,избк,гбр
2045 Процедури за добив на дървесина 6,292.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване от ТП ДГС Айтос на дейностите-сеч,извоз,сортиране и рамп. на маркир.д-на от Обект 2045. Виж пълна информация
4669 ДГС Ивайловград 12.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
98 куб.м. 80 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 4106 куб.м. 0 куб.м. 4284 куб.м.
бл;здб;кгбр;цр;мждр
2008;2009;2015;2018; Процедури за добив на дървесина 116,637.60 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на сеч, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград. Виж пълна информация
4668 ДГС Ивайловград 12.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
98 куб.м. 80 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1965 куб.м. 0 куб.м. 2143 куб.м.
бл;здб;кгбр;цр;мждр
2008-1;2009-1;2015-1;2018-1; Процедури за продажба на дървесина 150,905.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” - ЛСФ 2020г. Виж пълна информация
4667 ДЛС Граматиково 25.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
47.08 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 32.78 куб.м. 79.86 куб.м.
дб
Обект №3 /2008-16, 2003-1/ Процедури за продажба на дървесина 16,415.20 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ДОГОВАРЯНЕ за ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА НАХОДЯЩА СЕ НА ВРЕМЕНЕН СКЛАД в района на на ТП „ ДЛС Граматиково Виж пълна информация
4666 ДГС Средец 06.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
71.95 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 73.95 куб.м.
чб, бб, бл
2014-4, 2010-5 Процедури за продажба на дървесина 5,967.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на действително добити количества дървесина Виж пълна информация
4665 ДГС Казанлък 05.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
37 куб.м. 7 куб.м. 0 куб.м. 19 куб.м. 317 куб.м. 0 куб.м. 380 куб.м.
бб,чб
2036 Продажба на стояща дървесина на корен 14,967.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обект № 2036 Виж пълна информация
4664 ДЛС Граматиково 05.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
356 куб.м. 110 куб.м. 5 куб.м. 51 куб.м. 367 куб.м. 0 куб.м. 889 куб.м.
чб,дб,бк
2026 Продажба на стояща дървесина на корен 47,108.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДЛС Граматиково” по обект №2026 от КФЛ 2020 Виж пълна информация