Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5616 ДЛС Граматиково 12.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 200 куб.м. 0 куб.м. 200 куб.м.
дб,цр
2114,2106 Процедури за продажба на дървесина 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина за нуждите на териториалното поделение (по реда на чл. 116б ЗГ) от временни складове, находящи се на територията на ТП „ДЛС Граматиково“ Виж пълна информация
5615 ДГС Чирпан 28.10.2021 Открита процедура 2,540.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Предоставяне на услуги свързани със селското стопанство (в това число изпълнение на агротехнически услуги, оран, сеитба, жътва, балиране, силажиране, поливане и др.) за направата на дивечова нива в ДУ „Каваклийка“ срок от 12 месеца“


Виж пълна информация
5614 ДГС Чирпан 28.10.2021 Открита процедура 16,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (високо/средно/ ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за срок от 24 месеца“


Виж пълна информация
5613 ДГС Малко Търново 12.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
94 куб.м. 303 куб.м. 22 куб.м. 0 куб.м. 819 куб.м. 0 куб.м. 1238 куб.м.
изгор, бл, избк, цр, гбр, кгбр
2125 Процедури за продажба на дървесина 63,408.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина по такса на корен Виж пълна информация
5612 ДГС Малко Търново 12.10.2021 Процедури за добив на дървесина 2,945.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дейностите: товарене, разтоварване и транспорт на добита дървесина за собствени нужди. Виж пълна информация
5611 ДГС Мъглиж 21.10.2021 Открита процедура 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на електро и железарски материали за нуждите на ТП ДГС Мъглиж“ Виж пълна информация
5610 ДГС Мъглиж 29.09.2021 Събиране на оферти с обява 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 1 (един) брой котел на твърдо гориво с мощност 70 kw, необходим за отопление на административната сграда на стопанството” Виж пълна информация
5609 ДЛС Тополовград 07.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 105 куб.м. 22 куб.м. 0 куб.м. 1798 куб.м. 0 куб.м. 1925 куб.м.
ак, бл, цр, кдб, кгбр, здб, кл, мжд
2143,2144,2145 и 2146 Процедури за добив на дървесина 45,631.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад в обект №2143, №2144, №2145 и №2146 от ЛФ-2021 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДЛС Тополовград” Виж пълна информация
5608 ДГС Котел 08.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
77 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 2 куб.м. 469 куб.м. 15 куб.м. 564 куб.м.
бл, здб, цр
51 Процедури за добив на дървесина 16,318.50 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за добив на дървесина от обект № 51- ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
5607 ДГС Свиленград 13.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
59 куб.м. 171 куб.м. 1 куб.м. 687 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 918 куб.м.
чб бб
21-2 Процедури за продажба на дървесина 54,155.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество добита дървесина - ОГТ на територията на ТП ДГС Свиленград - Обект 21-2 Виж пълна информация
5606 ДГС Кипилово 24.09.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
100 куб.м. 4 куб.м. 5 куб.м. 30 куб.м. 331 куб.м. 19 куб.м. 489 куб.м.
бк, гбр, чрш, лп, трп, здб, шс, бл, яв, бб, здгл
216 Процедури за добив на дървесина 12,952.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина по чл. 27, ал. 1, т. 3 от НУРВИДГТДОСПДНГП обект 216 Виж пълна информация
5605 ДГС Хасково 06.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2770 куб.м. 0 куб.м. 2770 куб.м.
здб, бл, цр, кдб, кгбр
2122 Продажба на стояща дървесина на корен 125,066.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2021г. Виж пълна информация
5604 ДГС Стара Загора 06.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
39 куб.м. 151 куб.м. 6 куб.м. 243 куб.м. 493 куб.м. 0 куб.м. 932 куб.м.
здб, цр, срлп, гбр, мждр, кгбр
215130 Процедури за добив на дървесина 22,348.50 лв. без ДДС
Предмет: Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на добив на дървесина включваща сеч, извоз на временен склад, сортиране и рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина, в горски територии държавна собственост, в териториалният обхват на дейност ТП ДГС Стара Загора – обект №215130 Виж пълна информация
5603 ДГС Сливен 06.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
20.34 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 20.34 куб.м.
иглолистна и широколистна
21-07А Процедури за продажба на дървесина 1,927.40 лв. без ДДС
Предмет: „Продажба на действително добити количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2021 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
5602 ДГС Казанлък 06.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
80 куб.м. 17 куб.м. 0 куб.м. 13 куб.м. 233 куб.м. 0 куб.м. 343 куб.м.
бб,чб,здгл
2141 Продажба на стояща дървесина на корен 14,909.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обект № 2141 Виж пълна информация
5601 ДГС Казанлък 06.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
213 куб.м. 50 куб.м. 0 куб.м. 81 куб.м. 1061.20 куб.м. 96.8 куб.м. 1502 куб.м.
см,бб,вб,бк
2140 Продажба на стояща дървесина на корен 70,906.40 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обект № 2140 Виж пълна информация
5600 ДГС Гурково 06.10.2021 214202 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 5,604.00 лв. без ДДС
Предмет: Механизирана почвоподготовка и залесяване на горски култури. Виж пълна информация
5599 ДЛС Мазалат 05.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
28 куб.м. 27 куб.м. 2 куб.м. 12 куб.м. 6 куб.м. 5 куб.м. 80 куб.м.
ела, бб, см
2151 Процедури за добив на дървесина 2,186.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад - обект № 2151 на 05.10.2021 г. Виж пълна информация
5598 ДЛС Мазалат 05.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
22 куб.м. 37 куб.м. 2 куб.м. 195 куб.м. 107 куб.м. 34 куб.м. 397 куб.м.
здб, гбр, бк, ела, бб, см
2151-1 и 2152-1 Процедури за продажба на дървесина 29,420.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад в обекти 2151-1 и 2152-1 на 05.10.2021 год. ЛСФ 2021 год. Виж пълна информация
5597 ДЛС Мазалат 05.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
9 куб.м. 18 куб.м. 0 куб.м. 189 куб.м. 293 куб.м. 30 куб.м. 540 куб.м.
здб, бк, гбр,
2152 Процедури за добив на дървесина 21,619.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обект № 2152 на 05.10.2021 г. Виж пълна информация