Процедури

Процедура № 1094 на ДГС Царево

Данни за процедурата

Поделение ДГС Царево
Първа дата 08.06.2017
Втора дата
Начална цена 1,981.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата ОТКРИТ КОНКУРС
Предмет „Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДГС Царево”

Данни за дървесината

Обект/и № 1720 и 1721
Дървесен вид чб мб елб хб пб бб акдр аркип кип кб чббр чбп ак, кс
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 32 куб.м.
За огрев 59 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 91 куб.м.