Процедури

Процедура № 1097 на ДГС Стара река

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река
Първа дата 09.06.2017
Втора дата
Начална цена 13,358.92 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с явно наддаване
Предмет Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалният обхват на дейност ТП „ДГС Стара река"обект № 1714

Данни за дървесината

Обект/и № 1714
Дървесен вид бб,бк,гбр
Едра 82 куб.м.
Средна 242 куб.м.
Дребна 5 куб.м.
Технологична 52 куб.м.
За огрев 69 куб.м.
ОЗМ 104 куб.м.
Всичко 554 куб.м.