Процедури

Процедура № 112 на ДГС Чирпан

Данни за процедурата

Поделение ДГС Чирпан
Първа дата 25.07.2016
Втора дата 29.07.2016
Начална цена 22,016.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Маркиране на насаждения за сеч – ЛСФ 2017г. в обект №166206 на територията на ТП ДГС Чирпан, влючващо маркиране на отделите и подотделите по видове сечи, включително и на временните пътища и /или технологични просеки, необходими за усвояване на дървесината от маркираните насаждения, както и изготвяне на съпровождащи документи ( карнети, сортиментни ведомости и пр. )

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.