Процедури

Процедура № 1126 на ДГС Чирпан

Данни за процедурата

Поделение ДГС Чирпан
Първа дата 14.07.2017
Втора дата
Начална цена 10,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Открита процедура
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открита процедура
Предмет „Техническо обслужване, основен и текущ ремонт, профилактика, доставка на резервни части и консумативи за МПС, стопанисвани от ТП ДГС Чирпан по обособени позиции както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 – Техническо обслужване, основен и текущ ремонт, и профилактика на МПС ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 - Доставка на резервни части и консумативи по заявка на Възложителя

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.