Процедури

Процедура № 1229 на ДГС Чирпан

Данни за процедурата

Поделение ДГС Чирпан
Първа дата 31.07.2017
Втора дата
Начална цена 29,421.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко клиента - обекти 176132 и 176133

Данни за дървесината

Обект/и № 176132 и 176133
Дървесен вид ак, цр, здб, кдб, бл, гбр
Едра 0 куб.м.
Средна 97 куб.м.
Дребна 33 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 484 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 452 куб.м.