Процедури

Процедура № 1262 на ДГС Стара река

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река
Първа дата 08.08.2017
Втора дата
Начална цена 45,407.01 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открита процедура
Предмет Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалният обхват на дейност ТП „ДГС Стара река"обект № 1718

Данни за дървесината

Обект/и № 1718
Дървесен вид бб,см,вмб,гбр,яв,
Едра 271.00 куб.м.
Средна 291.00 куб.м.
Дребна 27.00 куб.м.
Технологична 492 куб.м.
За огрев 791.00 куб.м.
ОЗМ 39.00 куб.м.
Всичко 1911.00 куб.м.