Процедури

Процедура № 1337 на ДГС Царево

Данни за процедурата

Поделение ДГС Царево
Първа дата 04.09.2017
Втора дата
Начална цена 39,530.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата ОТКРИТ КОНКУРС
Предмет „Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП „ДГС Царево” „

Данни за дървесината

Обект/и № 1722
Дървесен вид дб, мжд
Едра 29 куб.м.
Средна 103 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 1239 куб.м.
За огрев 483 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1854 куб.м.