Процедури

Процедура № 1462 на ДГС Стара река

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река
Първа дата 24.10.2017
Втора дата
Начална цена 20,609.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с явно наддаване
Предмет Продажба на прогнозни количества дървесина на територията на ТП "ДГС Стара река" от лесосечен фонд 2017г. Обект 1709-А

Данни за дървесината

Обект/и № 1709-А
Дървесен вид бб, см, здгл, бк, гбр, здб, брз
Едра 25 куб.м.
Средна 71 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
Технологична 100 куб.м.
За огрев 138 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 338 куб.м.