Процедури

Процедура № 1472 на ДГС Царево

Данни за процедурата

Поделение ДГС Царево
Първа дата 24.10.2017
Втора дата
Начална цена 31,868.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата ОТКРИТ КОНКУРС
Предмет „Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП „ДГС Царево” „

Данни за дървесината

Обект/и № 1724
Дървесен вид дб, цр, кгбр
Едра 21 куб.м.
Средна 80 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 1043 куб.м.
За огрев 350 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1494 куб.м.