Процедури

Процедура № 1606 на ДГС Царево

Данни за процедурата

Поделение ДГС Царево
Първа дата 06.12.2017
Втора дата
Начална цена 221,583.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата ОТКРИТ КОНКУРС
Предмет „Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДГС Царево” за търговци отговарящи на изискванията по чл. 115 от Закон за горите и чл. 38 от Наредбата”

Данни за дървесината

Обект/и № 1801; 1806; 1808; 1809; 1812; 1816; 1817;
Дървесен вид дб, цр, мжд, чб, бк, чдб, кгбр, лп
Едра 322 куб.м.
Средна 347 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 8244 куб.м.
За огрев 1554 куб.м.
ОЗМ 21 куб.м.
Всичко 10488 куб.м.