Процедури

Процедура № 1607 на ДГС Царево

Данни за процедурата

Поделение ДГС Царево
Първа дата 06.12.2017
Втора дата
Начална цена 229,622.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата ОТКРИТ КОНКУРС
Предмет „Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДГС Царево”

Данни за дървесината

Обект/и № 1802; 1804; 1805; 1810; 1813; 1814;
Дървесен вид дб, цр, мжд, чб, бк, кгбр
Едра 283 куб.м.
Средна 490 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 7972 куб.м.
За огрев 2037 куб.м.
ОЗМ 51 куб.м.
Всичко 10833 куб.м.