Процедури

Процедура № 1639 на ДГС Стара река

Процедура № 1639 на ДГС Стара река от 12.12.2017 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река
Първа дата 12.12.2017
Втора дата
Начална цена 527,894.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с явно наддаване
Предмет ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА НА ОБЕКТИ, НАХОДЯЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ ДГС СТАРА РЕКА“ ОТ ЛЕСОСЕЧЕН ФОНД 2018 г

Данни за дървесината

Обект/и № 1801-А,1802-А,1803-А,1804-А,1805-А
Дървесен вид бб,чб, см, здгл, бк, гбр, здб,бл,яв,шс,трп,яс,лп, брз,врб
Едра 675 куб.м.
Средна 664 куб.м.
Дребна 12 куб.м.
Технологична 2129 куб.м.
За огрев 4143 куб.м.
ОЗМ 324 куб.м.
Всичко 527894.00 куб.м.