Процедури

Процедура № 166 на ДГС Чирпан

Данни за процедурата

Поделение ДГС Чирпан
Първа дата 15.08.2016
Втора дата 19.08.2016
Начална цена 22,016.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Маркиране на насаждения за сеч – ЛСФ 2017г. в обект №166206 на територията на ТП ДГС Чирпан

Данни за дървесината

Обект/и № 166206
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.