Процедури

Процедура № 1722 на ДГС Стара река

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река
Първа дата 29.12.2017
Втора дата
Начална цена 317,218.38 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ДОБИВ НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДГС СТАРА РЕКА” ОТ ЛЕСОСЕЧЕН ФОНД 2018г.

Данни за дървесината

Обект/и № 1801,1802,1803,1804,1805
Дървесен вид бб,чб,см,здгл,вмб,бк,здб,бл,гбр,яв,шс,трп,чрш,лп
Едра 2920 куб.м.
Средна 1429 куб.м.
Дребна 78 куб.м.
Технологична 2797 куб.м.
За огрев 4537 куб.м.
ОЗМ 399 куб.м.
Всичко 12160 куб.м.