Процедури

Процедура № 1778 на ДГС Царево

Данни за процедурата

Поделение ДГС Царево
Първа дата 01.02.2018
Втора дата
Начална цена 27,500.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача
Вид на процедурата ОТКРИТ КОНКУРС
Предмет „ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА (ДОБИТА НА ВРЕМЕННИ СКЛАДОВЕ - ОБЕКТ № 1802, 1806, 1810, 1813, 1815) ДО ПЛОЩАДКА НА СТОПАНСКИ ДВОР, НАХОДЯЩ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДГС ЦАРЕВО”,

Данни за дървесината

Обект/и № 1802, 1806, 1810, 1813, 1815
Дървесен вид дб, цр,
Едра 0 Пр. куб.м.
Средна 0 Пр. куб.м.
Дребна 0 Пр. куб.м.
Технологична 2500 Пр. куб.м.
За огрев 0 Пр. куб.м.
ОЗМ 0 Пр. куб.м.
Всичко 2500 Пр. куб.м.