Процедури

Процедура № 1858 на ДГС Чирпан

Данни за процедурата

Поделение ДГС Чирпан
Първа дата 23.02.2018
Втора дата
Начална цена 274,957.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Лесокултурни мероприятия
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Почвоподготовка – механизирано и ръчно, временно съхраняване на фиданките за залесяване; залесяване на горски култури; попълване; първо и второ отглеждане на широколистни 1, 2 и 3 -годишни горски култури – ръчно и механизирано; отглеждане на млади насаждения без материален добив, филизене и варосване на тополови култури, в горски територии държавна собственост на територията на „Югоизточно държавно предприятие” ДП Сливен - ТП Държавно горско стопанство Чирпан за обекти 186201, 186202, 186203, 186204, 186205

Данни за дървесината

Обект/и № 186201, 186202, 186203, 186204, 186205
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.