Процедури

Процедура № 1961 на ДГС Царево

Данни за процедурата

Поделение ДГС Царево
Първа дата 29.03.2018
Втора дата
Начална цена 4,660.35 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача
Вид на процедурата ОТКРИТ КОНКУРС
Предмет „ОТГЛЕЖДАНЕ НА МЛАДИ НАСАЖДЕНИЯ БЕЗ МАТЕРИАЛЕН ДОБИВ“ (Природосъобразно производство на висококачествена дървесина от млади насаждения в ДГФ на територията на ТП „ДГС Царево),

Данни за дървесината

Обект/и № I
Дървесен вид дб
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.