Процедури

Процедура № 2168 на ДГС Царево

Данни за процедурата

Поделение ДГС Царево
Първа дата 21.06.2018
Втора дата
Начална цена 56,059.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата ОТКРИТ КОНКУРС
Предмет „Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДГС Царево”

Данни за дървесината

Обект/и № 1819
Дървесен вид дб, кгбр,
Едра 25 куб.м.
Средна 42 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 1950 куб.м.
За огрев 604 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2621 куб.м.