Процедури

Процедура № 2548 на ДГС Стара река

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река
Първа дата 04.12.2018
Втора дата
Начална цена 196,732.68 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река”

Данни за дървесината

Обект/и № 1901,1902,1903
Дървесен вид бб,чб,см,здгл,бк,здб,гбр,яв,шс,яс,трп,кгбр
Едра 2447 куб.м.
Средна 445 куб.м.
Дребна 20 куб.м.
Технологична 1613 куб.м.
За огрев 2691 куб.м.
ОЗМ 309 куб.м.
Всичко 7525 куб.м.