Процедури

Процедура № 2609 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Хасково
Първа дата 18.12.2018
Втора дата
Начална цена 197,456.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с явно наддаване
Предмет Търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2019г.

Данни за дървесината

Обект/и № 1906-1, 1907-1, 1908-1, 1909-1
Дървесен вид чб, бл, кдб, цр, мжд, кгбр, кл, пяс
Едра 0 куб.м.
Средна 7 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 299 куб.м.
За огрев 2276 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2582 куб.м.