Процедури

Процедура № 2659 на ДГС Стара река

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река
Първа дата 28.12.2018
Втора дата
Начална цена 165,278.76 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река”

Данни за дървесината

Обект/и № 1901
Дървесен вид бб,чб,см,бк,здб,гбр,яв,шс,яс,трп
Едра 2335 куб.м.
Средна 298 куб.м.
Дребна 14 куб.м.
Технологична 1349 куб.м.
За огрев 2016 куб.м.
ОЗМ 305 куб.м.
Всичко 6317 куб.м.