Процедури

Процедура № 2696 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Хасково
Първа дата 25.01.2019
Втора дата
Начална цена 39,803.40 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП”ДГС Хасково” ЛФ 2019г.

Данни за дървесината

Обект/и № 1910, 1911, 1912, 1913
Дървесен вид бл, цр, кдб, мжд, кгбр
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 21 куб.м.
За огрев 1680 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1701 куб.м.