Процедури

Процедура № 2792 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Хасково
Първа дата 12.02.2019
Втора дата
Начална цена 31,964.40 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Договаряне
Предмет Договаряне за възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП”ДГС Хасково” ЛФ 2019г.

Данни за дървесината

Обект/и № 1911, 1912, 1913
Дървесен вид бл, цр, кдб, мжд, кгбр
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 20 куб.м.
За огрев 1346 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1366 куб.м.