Процедури

Процедура № 2849 на ДГС Стара река

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река
Първа дата 06.03.2019
Втора дата 06.03.2019
Начална цена 121,416.43 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2019 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река” - Обект - 1904

Данни за дървесината

Обект/и № 1904
Дървесен вид бк,гбр,здб,яв,шс,лп,яс,брз,трп,врб,бб,см, здгл
Едра 896 куб.м.
Средна 427 куб.м.
Дребна 31 куб.м.
Технологична 1385 куб.м.
За огрев 1742 куб.м.
ОЗМ 172 куб.м.
Всичко 4653 куб.м.