Процедури

Процедура № 2863 на ДГС Стара река

Процедура № 2863 на ДГС Стара река от 12.03.2019 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река
Първа дата 12.03.2019
Втора дата 12.03.2019
Начална цена 44,048.66 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2019 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река” по обособени позиции.

Данни за дървесината

Обект/и № Обект № № 1905, 1906, 1907
Дървесен вид бб,см, здгл, бк,гбр,здб, яв,шс,лп,яс,брз,трп,врб
Едра 42 куб.м.
Средна 137 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
Технологична 504 куб.м.
За огрев 999 куб.м.
ОЗМ 8 куб.м.
Всичко 1694 куб.м.