Процедури

Процедура № 2883 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 13.03.2019
Втора дата 19.03.2019
Начална цена 1,050.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Събиране на оферти с обява
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Обществена поръчка
Предмет Инсталиране и текуща поддръжка на лицензирана антивирусна програма за 24 бр. настолни компютри и 3 бр. преносими компютри-собственост на ТП ДГС Айтос за срок от една година, считано от датата на подписване на договор с изпълнителя“ Подаване на документи до 16,00 часа на 11.03.2019г. обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - събиране на оферти с обява по реда на глава ХХVІ от ЗОП

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.