Процедури

Процедура № 2935 на ДГС Стара река

Процедура № 2935 на ДГС Стара река от 09.04.2019 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река
Първа дата 09.04.2019
Втора дата
Начална цена 16,287.02 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2019 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река” - Обект - 1905; 1907;

Данни за дървесината

Обект/и № 1905; 1907
Дървесен вид бк,здб,яв,яс,брз,врб,гбр,кгбр,трп,см,бб
Едра 33.00 куб.м.
Средна 53.00 куб.м.
Дребна 1.00 куб.м.
Технологична 138.00 куб.м.
За огрев 397.00 куб.м.
ОЗМ 4 куб.м.
Всичко 626.00 куб.м.