Процедури

Процедура № 3051 на ДГС Чирпан

Данни за процедурата

Поделение ДГС Чирпан
Първа дата 13.05.2019
Втора дата
Начална цена 70,435.15 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина франко клиента. Обекти 196124 и 196125

Данни за дървесината

Обект/и № 196124, 196125
Дървесен вид ак,цр,бл,кдб,кгбр,мжд
Едра 14 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 340 куб.м.
За огрев 1064 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1418 куб.м.