Процедури

Процедура № 3115 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Хасково
Първа дата 31.05.2019
Втора дата
Начална цена 40,738.80 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП”ДГС Хасково” ЛФ 2019г.

Данни за дървесината

Обект/и № 1917, 1918
Дървесен вид здб, бл, цр, кдб, мжд, гбр, кгбр, ак, чб
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 49 куб.м.
За огрев 1693 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1742 куб.м.