Процедури

Процедура № 3119 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Хасково
Първа дата 31.05.2019
Втора дата
Начална цена 85,086.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с явно наддаване
Предмет Търг с явно наддаване за продажба стояща дървесина на корен от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2019г. За местни търговци по чл.115 от Закона за горите.

Данни за дървесината

Обект/и № 1919, 1920, 1921, 1922
Дървесен вид бл, цр, мжд
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 62 куб.м.
За огрев 1405 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1467 куб.м.