Процедури

Процедура № 3143 на ДГС Стара река

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река
Първа дата 13.06.2019
Втора дата
Начална цена 16,287.02 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет „Извършване на добив на прогнозни количества дървесина, съгласно Наредба №8/05.08.2011 г. за сечите в горите – сеч, разкройване на асортименти, разтрупване, извоз до временен склад, кубиране и рамппиране на добитата дървесина, включена в обект № 1905 /отдел/подотдели 32б, 32е, 135г, 135д към ГСУ „Стара река“ и обект № 1907 /отдел/подотдели 106г, 106о, 106п, 110г, 110ж, 110с, към ГСУ „Ескана“ от годишния план за ползването на дървесината за 2019 г., от горски насаждения, разположени в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на „Държавно горско стопанство Стара река” – териториално поделение на „Югоизточно държавно предприятие” ДП – гр. Сливен.”

Данни за дървесината

Обект/и № 1905,1907
Дървесен вид бб,см,бк,яв,гбр,шс,яс,кгбр,трп,брз
Едра 33 куб.м.
Средна 53 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
Технологична 138 куб.м.
За огрев 397 куб.м.
ОЗМ 4 куб.м.
Всичко 626 куб.м.