Процедури

Процедура № 3156 на ДГС Стара река - Кипилово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река - Кипилово
Първа дата 19.06.2019
Втора дата
Начална цена 16,485.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обект № 1909 - Е в горски територии държавна собственост на територията на „ Югоизточно държавно предприятие ” ДП Сливен – ТП „ Държавно горско стопанство Стара река ”.

Данни за дървесината

Обект/и № 1909-Е
Дървесен вид бк,яв,гбр,яс,трп,брз
Едра 0 куб.м.
Средна 30 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
Технологична 83 куб.м.
За огрев 142 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 256 куб.м.