Процедури

Процедура № 3156 на ДГС Стара река

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река
Първа дата 19.06.2019
Втора дата
Начална цена 16,485.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обект № 1909 - Е в горски територии държавна собственост на територията на „ Югоизточно държавно предприятие ” ДП Сливен – ТП „ Държавно горско стопанство Стара река ”.

Данни за дървесината

Обект/и № 1909-Е
Дървесен вид бк,яв,гбр,яс,трп,брз
Едра 0 куб.м.
Средна 30 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
Технологична 83 куб.м.
За огрев 142 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 256 куб.м.