Процедури

Процедура № 3215 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 05.07.2019
Втора дата
Начална цена 36,157.62 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2019 г.

Данни за дървесината

Обект/и № 1946 и 1948
Дървесен вид иглолистна и широколистна
Едра 14 куб.м.
Средна 9 куб.м.
Дребна 14 куб.м.
Технологична 843 куб.м.
За огрев 507 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1387 куб.м.