Процедури

Процедура № 3218 на Централно Управление

Данни за процедурата

Поделение Централно Управление
Първа дата 02.07.2019
Втора дата
Начална цена 3,970,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Договаряне без предварително обявление
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Договаряне без предварително обявление
Предмет Доставка чрез покупка на горива за сметка на ЦУ на ЮИДП и всяко негово теритириално поделение с предмет: Доставка на гориво за отопление, горива, смазочни материали и автоконсумативи, необходими за функционирането и експлоатацията на автомобилния парк на ЦУ на ЮИДП и териториалните му поделения за срок от две години", по видове, посочени в техническа спецификация

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.