Процедури

Процедура № 3220 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Хасково
Първа дата 09.07.2019
Втора дата
Начална цена 180,873.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с явно наддаване
Предмет Търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2019г.

Данни за дървесината

Обект/и № 1923-1, 1924-1, 1925-1
Дървесен вид здб, бл, цр, мжд, гбр, кгбр, кл, бк
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 81 куб.м.
За огрев 2142 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2233 куб.м.