Процедури

Процедура № 3224 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 09.07.2019
Втора дата
Начална цена 44,264.76 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2019 г.

Данни за дървесината

Обект/и № 1950 и 1952
Дървесен вид иглолистна и широколистна
Едра 8 куб.м.
Средна 106 куб.м.
Дребна 6 куб.м.
Технологична 847 куб.м.
За огрев 608 куб.м.
ОЗМ 127 куб.м.
Всичко 1702 куб.м.