Процедури

Процедура № 3227 на ДГС Стара Загора

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара Загора
Първа дата 09.07.2019
Втора дата
Начална цена 9,573.60 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет „Маркиране на насаждения предвидени за сеч-ЛСФ2020г.“ от общински горски територии, предоставени за управление на ТП ДГС Стара Загора, съгласно договор за управление - обект №195204

Данни за дървесината

Обект/и № 195204
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.