Процедури

Процедура № 3235 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Хасково
Първа дата 12.07.2019
Втора дата
Начална цена 30,420.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП”ДГС Хасково” ЛФ 2019г.

Данни за дървесината

Обект/и № 1816
Дървесен вид бл, цр, кдб, мжд, кгбр, кл, мкл
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 44 куб.м.
За огрев 1256 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1300 куб.м.